Menu
ﺳﻪشنبه, 08 خرداد,1403
fa-IRen-US

روش های سرمایه گذاری خارجی

روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، ویژگی‌ها و تسهیلات قابل ارائه در چهارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

روش‌های سرمایه‌گذاری

زمینه‌های سرمایه‌گذاری

نوع و نحوه ورود سرمایه(نقدی و غیرنقدی)

میزان و درصد مشارکت

امنیت سرمایه/تضمین‌ها

انتقالات ارزی به خارج

فصل سرمایه/سود

قرادادهای فناوری و خدمات

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)

کلیه زمینه‌ها که فعالیت بخش خصوصی در آنها مجاز است

- با تایید هیات سرمایه‌گذاری خارجی در مجوز سرمایه‌گذاری قید می‌گردد.

- به مجوز دیگری نیاز نیست.

 

بدون محدودیت

- تضمین پرداخت غرامت در مقابل سلب مالکیت و ملی شدن

- تضمین صادرات و تامین ارز در صورت ممنوعیت صادرات

- برخورداری از رفتار یکسان  با سرمایه‌گذاران داخلی

- نامحدود، به صورت ارز

- نامحدود در طرح‌های صادراتی به صورت کالا

- نامحدود، به صورت ارز

- طرح‌های صادراتی به صورت کالا

ترتیبات قراردادی: روش‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT)

کلیه زمینه‌ها اعم از زمینه‌های مجاز برای بخش خصوصی و دولتی

- با تایید هیات سرمایه‌گذاری خارجی در مجوز سرمایه‌گذاری قید می‌گردد.

- به مجوز دیگری نیاز نیست.

 

بدون محدودیت

- تضمین پرداخت غرامت در مقابل سلب مالکیت و ملی شدن

- تضمین صادرات و تامین ارز در صورت ممنوعیت صادرات

- برخورداری از رفتار یکسان  با سرمایه‌گذاران داخلی

- تضمین جبران خسارت ناشی از ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه‌های مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت

- تضمین خرید در مواردی که دستگاه دولتی طرف قرارداد خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی باشد.

- نامحدود، به صورت ارز

- طرح‌های صادراتی به صورت کالا

 

بیع متقابل

کلیه زمینه‌ها اعم از زمینه‌های مجاز برای بخش خصوصی و دولتی

- با تایید هیات سرمایه‌گذاری خارجی در مجوز سرمایه‌گذاری قید می‌گردد.

- به مجوز دیگری نیاز نیست.

 

- میزان سرمایه‌گذاری نامحدود

- درصد مشارکت موضوعیت ندارد

- تضمین پرداخت غرامت در مقابل سلب مالکیت و ملی شدن

- تضمین صادرات و تامین ارز در صورت ممنوعیت صادرات

- برخورداری از رفتار یکسان  با سرمایه‌گذاران داخلی

- تضمین جبران خسارت ناشی از ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه‌های مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت

نامحدود به صورت کالا

 

مشارکت مدنی

کلیه زمینه‌ها اعم از زمینه‌های مجاز برای بخش خصوصی و دولتی

- با تایید هیات سرمایه‌گذاری خارجی در مجوز سرمایه‌گذاری قید می‌گردد.

- به مجوز دیگری نیاز نیست.

 

بدون محدودیت

- تضمین پرداخت غرامت در مقابل سلب مالکیت و ملی شدن

- تضمین صادرات و تامین ارز در صورت ممنوعیت صادرات

- برخورداری از رفتار یکسان  با سرمایه‌گذاران داخلی

- تضمین جبران خسارت ناشی از ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه‌های مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت

- نامحدود به صورت ارز

- طرح‌های صادراتی، به صورت کالا

- نامحدود به صورت ارز

- طرح‌های صادراتی، به صورت کالا

 

 

تعاریف:

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: عبارتست از مشارکت حقوقی سرمایه‌گذار خارجی در یک شرکت ایرانی موجود یا جدید

ترتیبات قراردادی: مجموعه روش‌هایی است که طی آن استفاده از سرمایه خارجی صرفا تابع توافقات قراردادی فمابین طرفین قرارداد می‌‌باشد.

ساخت، بهره‌برداری و واگذاری: سرمایه‌گذار خارجی طبق توافقات قراردادی با طرف ایرانی منابع مالی نقدی و غیرنقدی برای اجرای طرح مورد سرمایه‌گذاری را با مسئولیت خود و از طریق تشکیل شرکت ایرانی و با تاسیس شعبه خود در ایران به عنوان شرکت پروژه (Project Company)، تدارک نموده و حسب مورد مبادرت به ساخت و یا بهره‌برداری از طرح می‌نماید. روش‌های BOT بسیار متنوع و هرکدام از ویژگی‌های خاصی برخوردارند.

بیع تقابل: سرمایه‌گذار خارجی منابع مالی نقدی و غیرنقدی را برای ایجاد، توسعه و یا نوسازی بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر در اختیار بنگاه قرار می‌دهد و برگشت سرمایه به صورت کالاها و خدمات تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر و یا سایر کالاها تسویه می‌شود.

مشارکت مدنی: ترتیبات قراردادی برای انجام فعالیت مشترکی است که بدون تشکیل شخصیت حقوقی (شرکت) صورت می‌گیرد و منافع سرمایه‌گذاری و نحوه انتفاع هریک از طرفین مشارکت به ترتیبی که در قرارداد مقرر گردیده، قابل برداشت است. مشارکت مدنی شامل کلیه اشکال دیگر کسب و کار است که در آن سرمایه‌گذار خارجی بدون تشکیل شرکت، در منافع حاصل از سرمایه‌گذاری ذینفع می‌شود. در هرحال سوابق مالی مربوط به مشارکت در دفاتر یکی از طرفین مشارکت در ایران ثبت و ضبط می‌شود.

دی ان ان