شنبه, 12 آذر,1401
فرم ها
دانلود فرم درخواست مجوز سرمایه گذاری خارجی به زبان فارسی    دریافت فرم
دانلود فرم درخواست مجوز سرمایه گذاری خارجی به زبان انگلیسی (Application Form English Ver) دریافت فرم
فرم خلاصه وضعیت طرح‌های سرمایه گذاری (Summary Sheet Persian Ver) دریافت فرم
فرم خلاصه وضعیت طرح‌های سرمایه گذاری (Summary Sheet English Ver) دریافت فرم
راهنمای فرم امکان‌سنجی دریافت فرم
راهنمای فرم پیش امکان‌سنجی دریافت فرم
جدول لیست ماشین آلات دریافت فرم
ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ دریافت فرم
دی ان ان